12-10-2015
Nowy urząd - Rzecznik Finansowy

W dniu 11 października 2015r. weszła w życie Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez firmy rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Część ustawy dotycząca pozasądowego rozwiązywania sporów zacznie obowiązywać od  1 stycznia 2016 r.

Ustawa dotyczy reklamacji składanych przez osoby fizyczne, które są klientami banków,  w tym - spółdzielczych, SKOK-ów, firm pożyczkowych, biur usług płatniczych, towarzystw emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz funduszy inwestycyjnych.
Ustawodawca powołał nowy urząd, tj. Rzecznika Finansowego, który ma zastąpić i rozszerzyć kompetencje dotychczasowego Rzecznika Ubezpieczonych, służąc większej grupie klientów instytucji finansowych, a tym samym niwelując istniejącą lukę w prawie.

Do szczegółowych zadań Rzecznika Finansowego reprezentującego interesy klientów firm z rynku finansowego należeć będzie:

 • rozpatrywanie skarg i wniosków indywidualnie kierowanych przez klientów do Rzecznika, związanych
  z niesłuszną w opinii klienta odmową uznania reklamacji przed podmiot z rynku finansowego;
 • wydawanie opinii dla projektów aktów prawnych dotyczących organizacji rynku finansowego;
 • wnioskowanie do właściwych organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub zmianę prawa
  w kwestiach dotyczących organizacji rynku finansowego;
 • zawiadamianie właściwych organów nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu podmiotów rynku finansowego;
 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw klienta;
 • prowadzenie mediacji pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego.
   

Ważną kompetencją Rzecznika Finansowego będzie możliwość wytaczania powództwa na rzecz klientów w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych oraz możliwość wzięcia udziału w już toczącym się postępowaniu sądowym.

 

Rzecznik będzie powoływany na wniosek ministra finansów, na 4-letnią kadencję i na nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. Stanowisko Rzecznika Finansowego będzie mogła piastować osoba obywatelstwa polskiego, posiadająca wykształcenie wyższe, "wyróżniająca się wiedzą i doświadczeniem w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie". Rzecznik Finansowy nie może należeć do partii politycznej, być akcjonariuszem czy członkiem władz podmiotów rynku finansowego.

 


KONTAKT

Kancelaria Prawa Gospodarczego Kamiński,

Mieczysław Kamiński

 
ul. Zegadłowicza nr 4a
43-300 Bielsko-Biała

 

tel. kom. 601 533 885
tel. kom. 790 707 707

tel. +48 338 110 700
tel. +48 338 110 701

 

Strona główna :: O Kancelarii :: Nasze usługi :: Porady on-line :: Praca :: Przydatne adresy :: Kontakt